Skjermingsfradrag

 

grønt pkt114.02.11

 Skjermingsfradrag/skjermingsrente 

021 (2)_2blei innført for noen år siden med tanke på beregning av personinntekt (pensjongivende inntekt) i næring.  Inntekta til en næringsdrivende tenkes delt i to.  Én del (lik skjermingsfradraget)regnes å skulle forrente aktiva i virksomheten (som jord-/skoggrunn, driftsbygninger, maskiner, buskap, lastebiler o.s.v).  Denne delen av inntekta beskattes med 28%. Resten av næringsinntekta blir pensjongivende og beskattes (fra 2012) med 39% - 51% (jfr. toppskatt).

Problematikken ligger i å bestemme forrentning av aktiva. Det er her skjermingsrenta blir tatt i bruk.  For 2011 er skjermingsrenta for enkeltpersonforetak satt til 2,1%.  Hvis eiendeler i virksomheten f. eks. utgjør kr 2.000.000, vil skjermingsfradraget kunne utgjøre kr 42.000 (kr 2.000.000 x 2,1%).  Er næringsinntekta kr 300.000, vil kr 258.000 kunne bli pensjonsgivende (kr 300.000 - kr 42.000).  Som næringsdrivende har du valgmulighet til enten å benytte maksimal rentesats (2,1% for 2011) eller hele prosenttall nedover (2,0%, 1,0% eller 0%).  Den pensjongivende inntekta kan i eksempelet dermed også kunne bli kr 360.000 (2%), kr 380.000 (1%) eller kr 300.000 (0%).

 

Valg av %-sats vil gjerne avhenge av evt. lønnsinntekt og andre forhold som medfører ønske om størst mulig, middels eller minst mulig personinntekt fra næringsvirksomhten.