Justeringsregler for mva

grønt pkt10.07.14.

CIMG1074 

Fra 1. januar 2008 har vi hatt justeringsregler for mva. 

 

Refundert merverdiavgift i forbindelse med større kjøp/investeringer må nå delvis tilbakebetales hvis avgiftspliktig bruk endres de første årene.  Reglene vil ha størst virkning for næringsbygg og driftsbygninger.

 

Reglene: 

Anskaffelser må nyttes i mva-pliktig virksomhet for at mva kan refunderes. Det er kun betydelige investeringer som rammes av justeringsreglene.

 

For maskiner og inventar må fradragsført mva utgjøre minst kr 50000,  det vi si en anskaffelseskostnad på kr 200000 eller mer.  Det er de første 5 år etter anskaffelsen av maskiner og inventar at justering kan skje. 

For driftsbygninger må mva-beløpet utgjøre minst kr 100000, det vil si en anskaffelseskostnad på kr 400000 eller mer.  Det er de første 10 år etter investering at justering kan skje for bygninger.

 

Det er kun ved endret bruk at reglene slår inn,  det vil si at anskaffelsen eller deler av anskaffelsen blir brukt til virksomhet utenfor mva-området.  Et eksempel kan være en driftsbygning som er bygd fullt ut for vanlig jordbruksdrift (dyrehold eller planteproduksjon),  men der en del av bygget etter noen år i stedet blir leid ut som lager.  Hvis bruksendringen utgjør 10% eller mer slår justeringsreglene inn.

 

Et eksempel: 

En driftsbygning er ferdigstilt pr. 1. mai 2011 (2011 kalles justeringsår 1). Mva kan da justeres fram til 31.12.2020 (2020 blir justeringsår 10).

Kostnad kr 2.000.000 og refundert mva kr 500000 (100% bruk i vanlig avgiftspliktig jordbruksdrift). 

Fra 1. januar 2015 til 31.12.2020 blir det endret bruk med 80% i egen jordbruksdrift og 20% utleie av lagerrom (utenfor avgiftsområdet). 

Bruken er endret over 10%, noe som gjør at justeringsreglene slår inn.  2015 kalles justeringsår 5 av totalt 10 justeringsår.

 

Mva å tilbaketale:  

Sum refundert mva for 2011 er kr 500000.

For 2015: 1/10 (ett av 10 år) x kr 500000 x 20% (endret bruk) = kr 10000 som blir mva å tilbakebetale.

Videre blir det kr 10000 å tilbakebetale pr. år for etterfølgende periode 2016 - 2020.

Samlet justering av mva blir dermed kr 60000.

 

Avsluttes lagerutleia f. eks. pr. 31.12.2119,  blir det ingen justering for 2020 (på kr 10000).

 

Ordningen medfører merarbeid da det må lages egen oversikt for alle investeringer av slik størrelse at de fanges opp av justeringsreglene.