Fagstoff

 

IMG_1160Tømmerkonto

 (150x130)24.03.18.

 

Tømmerkonto erstatter 5 års gjennomsnittsligning og gjelder skogbruksvirksomheter som alene eller som sammen med jordbruk fyller vilkårene til og anses som virksomhet.

 

Tømmerkonto er en grei form for inntektsutjevning. Den gir mer fleksibilitet ved at en kan velge  å ta fra 20 % til 100 % av tømmerkontoens saldo til inntekt i det i det enkelte år. Mulighetene en hadde med gjennomsnittsligning til å få positive utslag ved skatteplanlegging eller uheldige utslag uten skatteplanlegging ved oppstart eller opphør er dermed borte. Inntekt eller leieinntekt fra jakt, fiske, torvuttak og lignende skal ikke omfattes av tømmerkonto.

Inntektsføring fra  positiv tømmerkonto er minst 20 % hvert år. Det er ingen begrensning på hvor mye som kan inntektsføres, dvs. et sted mellom 20 % til 100 % av saldoen.

 

Fradragsføring fra negativ tømmerkonto er begrenset til 20 % av saldoen.

 

Hvis summen av beskatta gjennomsnittsinntekter 2013 til 2016 er lavere enn summen av de faktiske inntektene i samme periode, skal denne diffen inntektføres i 2017 eller settes inn på tømmerkontoen. Hvis summen av beskatta gjennomsnittsinntekter 2013 til 2016 er høyere enn summen av de faktiske inntektene i samme periode, kommer denne diffen til fradrag i 2017 og de etter- følgende år.

 

 

Økt sykepengedekning 

(150x130)24.03.18.

gjennom folketrygden

Sykepenger til næringsdrivende utbetales nå med 75 % (65 % tidligere) fra 17. sykedag. Via jordbruksavtalen er bønder sikret 100 % utbetaling fra 17. dag. Næringsdrivende som ønsker det, kan øke sin sykepengedekning gjennom å tegne en egen forsikring for dette gjennom folketrygden. Tre alternativ, mest vanlig er 100 % sykepenger fra 17. sykedag.  Premie 1,9 % av personinntekt.

 

 

Tvangsmulkt vedr. skatt og merverdiavgift. 

(150x130)17.12.16.

70BFagbyrået Sticos skriver blant annet:

Skatteforvaltningsloven, som trer i kraft 1. januar 2017, innfører tvangsmulkt (bare for virksomheter/selskap) som en felles reaksjonsform for skatt og merverdiavgift.  Hensikten er å skape et oppfyllelsespress slik at korrekte opplysninger blir levert til rett tid.

Tvangsmulkt ved forsinket levering.

Skatteetaten vil ilegge tvangsmulkt ved for sein eller manglende levering av pliktige opplysninger eller hvis det er åpenbare feil i opplysningene som gis.

Tvangsmulkt er en løpende daglig bot som øker med et fast beløp for hver kalenderdag, noe som kan medføre en langt strengere reaksjon enn tidligere.

Størrelsen på tvangsmulkten følger rettsgebyret (kr 1 049 i 2017) og kan bli fra 1/2 til 50 rettsgebyr.  I noen tilfeller kan tvangsmulkten settes lavere eller høyere.

 

 

Ny skogbruksbeskatning for en del eiere av mindre skoger fra 2016.

(150x130)20.11.16.

For skog med over 200 m3 tilvekst blir det foreløpig ingen endring, ei heller for skog som drives i kombinasjon med aktivt CIMG0258jordbruk. For disse blir det fortsatt 5 års gjennomsnittsligning i 2016, men kanskje "skogkonto" innføres i stedet fra 2017.

For skoger med 100 - 200 m3 tilvekst vil det bli individuell vurdering av om aktiviteten er stor nok til at gjennomsnittsbeskatningen skal fortsette.

Hvis ikke, vil disse sammen med skog med under 100 m3 tilvekst bli tatt ut av 5 års gjennomsnittsbeskatning, og årets overskudd (underskudd) vil etter dette bli beskattet samme år med 25% (kapitalbeskatning). 

Ubeskattede beløp i den gamle gjennomsnittstabellen (fra de siste 4 åra) vil måtte beskattes fullt ut i løpet av kommende år.