'''

Andebu  

Regnskapskontor SA  

 

1. sept. - 31. mai

Man-fre 08.30-15.30 

 

1. juni - 31. aug.

Man-fre 08.30-15.00

 

Besøksadr : 

Andebu sentrum 20 

3158  ANDEBU 

 

Postadr : 

Postboks 48 

3162  ANDEBU 

 

post@andeburegnskap.no 

 

Tlf  33 44 33 60   

 

Org nr 971 320 826 MVA   

Bank  2500 20 11835   

 

www.andeburegnskap.no

Fagstoff

 

IMG_1160Tømmerkonto

 (150x130)24.03.18.

 

Tømmerkonto erstatter 5 års gjennomsnittsligning og gjelder skogbruksvirksomheter som alene eller som sammen med jordbruk fyller vilkårene til og anses som virksomhet.

 

Tømmerkonto er en grei form for inntektsutjevning. Den gir mer fleksibilitet ved at en kan velge  å ta fra 20 % til 100 % av tømmerkontoens saldo til inntekt i det i det enkelte år. Mulighetene en hadde med gjennomsnittsligning til å få positive utslag ved skatteplanlegging eller uheldige utslag uten skatteplanlegging ved oppstart eller opphør er dermed borte. Inntekt eller leieinntekt fra jakt, fiske, torvuttak og lignende skal ikke omfattes av tømmerkonto.

Inntektsføring fra  positiv tømmerkonto er minst 20 % hvert år. Det er ingen begrensning på hvor mye som kan inntektsføres, dvs. et sted mellom 20 % til 100 % av saldoen.

 

Fradragsføring fra negativ tømmerkonto er begrenset til 20 % av saldoen.

 

Hvis summen av beskatta gjennomsnittsinntekter 2013 til 2016 er lavere enn summen av de faktiske inntektene i samme periode, skal denne diffen inntektføres i 2017 eller settes inn på tømmerkontoen. Hvis summen av beskatta gjennomsnittsinntekter 2013 til 2016 er høyere enn summen av de faktiske inntektene i samme periode, kommer denne diffen til fradrag i 2017 og de etter- følgende år.

 

 

Økt sykepengedekning 

(150x130)24.03.18.

gjennom folketrygden

Sykepenger til næringsdrivende utbetales nå med 75 % (65 % tidligere) fra 17. sykedag. Via jordbruksavtalen er bønder sikret 100 % utbetaling fra 17. dag. Næringsdrivende som ønsker det, kan øke sin sykepengedekning gjennom å tegne en egen forsikring for dette gjennom folketrygden. Tre alternativ, mest vanlig er 100 % sykepenger fra 17. sykedag.  Premie 1,9 % av personinntekt.

 

 

Tvangsmulkt vedr. skatt og merverdiavgift. 

(150x130)17.12.16.

70BFagbyrået Sticos skriver blant annet:

Skatteforvaltningsloven, som trer i kraft 1. januar 2017, innfører tvangsmulkt (bare for virksomheter/selskap) som en felles reaksjonsform for skatt og merverdiavgift.  Hensikten er å skape et oppfyllelsespress slik at korrekte opplysninger blir levert til rett tid.

Tvangsmulkt ved forsinket levering.

Skatteetaten vil ilegge tvangsmulkt ved for sein eller manglende levering av pliktige opplysninger eller hvis det er åpenbare feil i opplysningene som gis.

Tvangsmulkt er en løpende daglig bot som øker med et fast beløp for hver kalenderdag, noe som kan medføre en langt strengere reaksjon enn tidligere.

Størrelsen på tvangsmulkten følger rettsgebyret (kr 1 049 i 2017) og kan bli fra 1/2 til 50 rettsgebyr.  I noen tilfeller kan tvangsmulkten settes lavere eller høyere.

 

 

Ny skogbruksbeskatning for en del eiere av mindre skoger fra 2016.

(150x130)20.11.16.

For skog med over 200 m3 tilvekst blir det foreløpig ingen endring, ei heller for skog som drives i kombinasjon med aktivt CIMG0258jordbruk. For disse blir det fortsatt 5 års gjennomsnittsligning i 2016, men kanskje "skogkonto" innføres i stedet fra 2017.

For skoger med 100 - 200 m3 tilvekst vil det bli individuell vurdering av om aktiviteten er stor nok til at gjennomsnittsbeskatningen skal fortsette.

Hvis ikke, vil disse sammen med skog med under 100 m3 tilvekst bli tatt ut av 5 års gjennomsnittsbeskatning, og årets overskudd (underskudd) vil etter dette bli beskattet samme år med 25% (kapitalbeskatning). 

Ubeskattede beløp i den gamle gjennomsnittstabellen (fra de siste 4 åra) vil måtte beskattes fullt ut i løpet av kommende år.

 

Omsorgspenger også for selvstendig næringsdrivende.

 

110_2(150x130)08.08.15.

Norges Bondelag skriver:

Hvis du må være borte fra arbeidet på grunn av nødvendig tilsyn og pleie når barnet ditt er sykt, har du rett til omsorgspenger. Nå får også selvstendig næringsdrivende og frilansere rett på denne ytelsen.

Omsorgspenger har til nå vært forbeholdt arbeidstakere, men fra 1. juli 2015 omfatter ordningen de nye gruppene. 

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du rett til omsorgspenger fra NAV fra 11. fraværsdag. Dersom du har omsorg for et kronisk sykt eller

Omsorgspenger, forts.....

 

funksjonshemmet barn over 12 år, kan du har rett til omsorgspenger fra første dag. Da må du søke om å få utvidet antall omsorgsdager.

Du må dokumentere barnets eller barnepasser sykdom med erklæring fra lege. Du må også dokumentere de 10 dagene du har brukt som omsorgsdager (ventetid), og hvilke dager du søker omsorgspenger fra NAV for. 

 

 

Krav til regnskapsbilag og rutiner. 

 

CIMG0944 

(150x130)30.11.14. 

Anines bidrag på årsmøtet

27. mars 2014 kan leses her 

 

 

 

Endring av skatteregler ved gårdssalg innen familien

 

IMG_0533B_2

(150x130)18.11.13.

Som en følge av bortfall av arveavgift fra 2014, blir det nå redusert adgang for kjøper til å "skrive opp" verdier i regnskapet ved

famileoverdragelse. 

Det gjelder særlig løsøre (maskiner og buskap).

 

Justeringsregler for mva

grønt pkt10.07.14.

CIMG1074 

Fra 1. januar 2008 har vi hatt justeringsregler for mva. 

Fradrag for studietur.

 

 (150x130)22.08.12. 

                                                        LOGOGR~1_2 

Hvike krav stilles for at kostnader til kurs/studietur kan føres til fradrag?

Skatteavdelingen hos Norges Bondelag skriver slik om dette.

Hobby eller næring ?

 

CIMG0874

Skatteetaten 

har laget en veileder for å vurdere om det drives skattepliktig næringsvirksomhet eller skattefri hobbyvirksomhet.

 

Les mer

 

 

Telefonutgifter for næringsdrivende

grønt pkt121.11.14.  

For noen år sida kom det nye regler for fradragsføring av kostnader til det som nå betegnes som elektronisk kommunikasjon (fasttelefon / mobiltelefon / internett) når tjenestene er tilgjengelig både i arbeidstid og fritid.  Den private bruken blir nå fastsatt etter såkalt sjablon (uavhengig av faktisk bruk). 

Skjermingsfradrag

 

grønt pkt114.02.11

 Skjermingsfradrag/skjermingsrente 

021 (2)_2blei innført for noen år siden med tanke på beregning av personinntekt (pensjongivende inntekt) i næring.  Inntekta til en næringsdrivende tenkes delt i to.  Én del (lik skjermingsfradraget)regnes å skulle forrente aktiva i virksomheten (som jord-/skoggrunn, driftsbygninger, maskiner, buskap, lastebiler o.s.v).  Denne delen av inntekta beskattes med 28%. Resten av næringsinntekta blir pensjongivende og beskattes (fra 2012) med 39% - 51% (jfr. toppskatt).

Kan mitt AS slippe revisor?

CIMG0966

 

 

 

 

 

 

 

(150x130)26.11.13.

Altinn har lagt ut denne artikkelen

Hvordan pris beregnes på landbrukseiendom

CIMG0510

- konsesjonspris

- odelstakst

- åsetestakst

 

Bondelagets artikkel Les her 

 

Kontantbetaling kan bli dyrt ...

 

038_2 

(150x130)02.01.11.

 

Fra 2011 trer nytt lovverk i kraft vedr. kontantkjøp. 

Det er to regler som er nye og som regulerer to ulike forhold.